Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene Voorwaarden – Privacy Statement – Roovers Osteopathie

Persoonsgegevens

 • Roovers Osteopathie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als doel te beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn om zich aan wettelijke regelgeving te houden alsmede voor het uitvoeren van administratieve handelingen zoals het opstellen van facturen voor de geleverde diensten, het kunnen aanmaken van een dossier en om het schriftelijk, telefonisch of via e-mail contact te kunnen opnemen met de patiënt.
 • De persoonsgegevens die gevraagd worden zijn: voor-en achternaam van patiënt, geboortedatum van patiënt, geslacht van patiënt, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, beroep, hobby, sport.
 • De persoonsgegevens worden deels opgeslagen in een online dossier. Hiervoor wordt door Roovers Osteopathie gebruik gemaakt van het online systeem van Snelstart. Snelstart voldoet aan alle eisen van de nieuwe Europese privacywet (AVG). Zie www.snelstart.nl/avg. Alle systemen die door Roovers Osteopathie worden gebruikt voor opslag van gegevens van patiënten zijn minstens beveiligd met een wachtwoord.
 • Persoons- en medische gegevens worden naast online op papier vastgelegd. Dit dossier heeft de osteopaat bij zich tijdens de behandeling. Dossiers worden bewaard in afgesloten ruimte waar onbevoegden geen toegang toe hebben.
 • De patiënt kan, schriftelijk, een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen, aanpassen, verwijderen of afschermen (het vergeetrecht) van de persoonsgegevens. Hierbij is het van belang dat de patiënt duidelijk verzoekt welke wijzigingen moeten worden aangebracht.
 • Roovers Osteopathie laat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk weten of eraan voldaan kan worden. Indien er niet (geheel) aan voldaan kan worden, zal dit gemotiveerd worden. Indien de patiënt zich hierin niet kan vinden, kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie.
 • Roovers Osteopathie zorgt ervoor dat de beslissing tot verbetering, aanvulling, aanpassing, verwijdering of afscherming binnen 14 dagen, of wanneer hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan, zo spoedig mogelijk, wordt uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijkerwijs nodig is. De bewaartermijn van medische en zorggegevens moeten in beginsel vijftien jaar worden bewaard of langer wanneer dit in het belang is van de patiënt.

Geheimhoudingsplicht

 • Roovers Osteopathie houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht.
 • Roovers Osteopathie beschouwt alle informatie, die zij direct, indirect of uit enige andere bron heeft ontvangen over de patiënt, als vertrouwelijk.
 • Uitwisseling van vertrouwelijke gegevens met andere zorgverleners of instanties kan alleen wanneer de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Roovers Osteopathie zal enkel haar geheimhoudingsplicht verbreken indien het niet delen van de verstrekte gegevens zal leiden tot een gevaar voor de patiënt of zijn / haar omgeving of de wet het delen van de vertrouwelijke gegevens vereist.

Dossier

 • Roovers Osteopathie legt een dossier aan met hierin de persoonsgegevens van de patiënt, de intake-gegevens en aantekeningen van de behandelingen.
 • De patiënt gaat, zodra deze zich aanmeldt voor behandeling, akkoord met het aanmaken en bijhouden van een dossier. Voor kinderen onder de 12 jaar geven de wettelijke vertegenwoordigers hiervoor akkoord. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zowel de wettelijke vertegenwoordigers als het kind zelf akkoord gaan. Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen gaan zelf akkoord.
 • De patiënt heeft het recht op inzage in zijn dossier.
 • Roovers Osteopathie heeft de plicht om het dossier tot vijftien jaar na beëindiging van de professionele relatie, te bewaren. Of, indien het in het belang van de patiënt is, kan het zijn dat het dossier langer wordt bewaard.
 • De patiënt kan Roovers Osteopathie verzoeken om zijn dossier te vernietigen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.
 • Roovers Osteopathie deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of eraan voldaan kan worden. Indien er niet (geheel) aan voldaan kan worden, zal dit gemotiveerd worden. Indien de patiënt zich hierin niet kan vinden, kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie.
 • Indien de bewaartermijn van het dossier is verstreken of de patiënt een verzoek heeft gedaan tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, wordt het dossier binnen drie maanden verwijderd.

Consulten

 • De actuele kosten voor een osteopathisch consult staan vermeld op de website www.roovers-osteopathie.nl
 • Betaling van de nota dient na het consult te worden voldaan per pin of à contant. De patiënt mag aangeven of hij/zij de factuur op papier of per email wil ontvangen.
 • Indien het bedrag, bij uitzondering, wordt overgemaakt dan dient de betaling, binnen 7 dagen na factuurdatum, overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer dat te vinden is op de factuur.
 • De kosten voor het consult kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor dient de patiënt zelf een aanvullende zorgverzekering te hebben en zelf de factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar.
 • Wanneer de patiënt niet voldoet aan zijn betalingsverplichting dan zal het openstaande bedrag via een incassobureau geïncasseerd worden. De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van het incassobureau worden aan de patiënt doorberekend. Roovers Osteopathie heeft het recht om de benodigde gegevens van de patiënt aan het incassobureau te verstrekken.
 • Een afspraak bij Roovers Osteopathie kan tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de afspraak (niet) geannuleerd wordt binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak, wordt het consult in rekening gebracht.
 • Roovers Osteopathie zal, bij verhindering van haar kant, de patiënt zo tijdig mogelijk op de hoogte brengen, maar indien redelijkerwijs mogelijk uiterlijk één uur van te voren.

Beroepsvereniging

 • Roovers Osteopathie is ingeschreven in het “Nederlands Register voor Osteopathie” (NRO).
 • Roovers Osteopathie beschikt over een rechtsbijstandsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Overig

 • De patiënt heeft de plicht om Roovers Osteopathie voldoende en juist te informeren.
 • Roovers Osteopathie heeft de plicht zich in te spannen voor de patiënt en zorgvuldig te werk te gaan.
 • Roovers Osteopathie behoudt het recht om behandelingen van de patiënt te stoppen en de patiënt door te verwijzen, wanneer dit in het belang is van de patiënt.

Beroepscode
Roovers Osteopathie handelt conform de beroepscode zoals opgesteld door de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie).

KLACHTENREGELING

Klachtenregeling osteopathie

Roovers Osteopathie valt onder de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie, erkend door het Ministerie van VWS, en tot stand gekomen door overleg tussen de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het NRO en de NVO. Een eventuele klacht kunt u melden aan de heer F. Roovers, osteopaat D.O.-MRO, en/of het NRO en/of de NVO.

Adressen:

 • Roovers, osteopaat D.O.-MRO, Pieter Breughelhof 2  5121 EW RIJEN
 • Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en Nederlands Register voor Osteopathie (NRO); Janssoniuslaan 32, 3528 AJ Utrecht – 030-3040015

Disclaimer

 • Roovers Osteopathie is gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden/privacy statement te wijzigen. Wijzigingen worden zichtbaar op de website.

Reacties zijn gesloten.